Åpen EDI


 

Åpen EDI omfatter elektronisk handel og samhandling generelt,

uavhengig av spesifikk teknologi og meldingssyntaks.

EDI tilpasset en åpen elektronisk arena

 

Innhold

Innledning

Dokumenter

Prototyper

Relevante linker

 

Innledning

Innen systemutviklingsfaget har det lenge vært en visjon om at deler av systemutviklingen kan automatiseres ved å bruke formelle spesifikasjonsteknikker. Formelle spesifikasjoner kan tolkes eller transformeres av verktøy som automatiske realiserer deler av systemene. Spesifikasjonsspråk og modellering kan aldri i praksis erstatte programmeringsspråk for alle formål, men i spesialiserte anvendelsesområder og for spesifikke aspekter av systemene kan denne angrepsmåten være fruktbar.

Åpen EDI er denne visjonen, anvendt på EDI. Ved å erstatte uformelle beskrivelser av en forretningstransaksjon med formelle modeller, søker en å gjøre det enklere og billigere både å beskrive og etablere løsninger for elektronisk handel og samhandel i åpne nett. Åpen-EDI referansemodell beskriver på et overordnet nivå hvordan en forretningstransaksjon bør beskrives. En faktisk beskrivelse av en forretningstransaksjon blir kalt et scenario. Beskivelsen av hvilke roller som er med og krav til rollene står veldig sentralt i scenarier. Nye aktører (rolle utøvere) kan "melde seg på" et allerede beskrevet scenario ved å hente modellene for det, og oppnår interoperabilitet både virksomhetsmessig og teknologisk ved bruk av støtteverktøy som styres av modellene. Modellene beskriver også de avtalemessige forpliktelsene aktørene påtar seg, slik at prosessene rundt avtaleinngåelse kan forenkles.

Vi kan trekke forbindelser over til fagfeltet virksomhetsomlafting (business process reengineering). Her brukes modelleringsteknikker for å beskrive og analysere prosesser i en (forretnings-)virksomhet. Åpen EDI tar også utgangspunkt i slike modeller, men fokuserer sterkere på felles forretningspraksis blant aktørene enn virksomheten internt hos en enkelt aktør. Mens klassisk EDI har fokusert på formalisert beskrivelsen av grensesnittene mellom aktørene, spesifikt meldingstypene, går åpen EDI også inn på å formalisere beskrivelsen av aktørenes roller, altså hvordan de utøver sin forretningsvirksomhet. Grensesnittene til rollene og rollenes ansvar er det sentrale i beskrivelsene.

Ved siden av virksomhetsperspektivet, har åpen EDI også et teknisk perspektiv. Her beskrives den underliggende tekniske infrastrukturen som realiserer EDI-løsningen, som programtekniske grensesnitt, valg av syntaks, valg av meldingsutvekslings-system, adressering, sikkerhetsmekanismer m.m. Disse to perspektivene (virksomhetsperspektivet og teknisk perspektiv) kan antakelig gjøres ganske uavhengige av hverandre, slik at samme scenario, sett fra virksomhetsperspektivet, kan realiseres på mange ulike plattformer ved å gjøre tilpasninger med utgangspunkt i det tekniske perspektivet.

Åpen EDI referansemodell

Av standarder for åpen EDI finnes foreløpig en referansemodell. Referansemodellen kan ses på som et "kart" over forskjellige aspekter av interorganisatoriske systemer (IOS) som skal beskrives og hvordan handelsavtaler etableres i en åpen teknologisk arena. Den introduserer de to perspektivene, virksomhetsperspektiv og teknologisk perspektiv, og presiserer nærmere hva det ligger i dem og hvordan de er tenkt å samspille. Et viktige poeng med referansemodellen er begrepsapparatet den stiller opp.

I virksomhetsperspektivet beskrives forretningstransaksjoner som scenarier. I et scenario beskrives begrepene roller, informasjonsbunter og scenarioattributter.

Utvikling av åpen EDI gjøres i ISO/IEC JTC1 SC32. Dette er den arbeidsgruppe i ISO systemet som bl.a. har utviklet åpen EDI referansemodell . Åpen-edi definerers som følger:

«Electronic data interchange among multiple autonomous organisations to accomplish an explicit shared business goal according to Open-edi standards»

 

Dokumenter 

Dokumentene beskriver åpen EDI og drøfter problemstillinger knyttet til åpen EDI.

Relevante lenker / dokumentservere

ISO/IEC JTC1 SC32 hovedside for SC 32.

ISO/IEC JTC1 SC32 WG1 hovedside for SC32 WG1 Open-edi

Klaus-Dieter Naujoks hjemmeside. Informasjon på denne URL'en består av både objektiv og subjektiv informasjon om åpen EDI.

 

Prototyper

NR har utviklet to prototyper som er i tråd med åpen EDI-referansemodell.

1. Standardoppgjør for eiendomsmeglere.

Prototypen baserte seg på et noe forenklet scenario og ble realisert teknologisk ved bruk av Java applets i WEB-browsere og Java RMI som kommunikasjonsform mellom browserene.

2. Åpen EDI prototype for kraftmarkedet

Prototypen tar tak i informasjonsutveksling knyttet kontraktsinngåelse og avregning mellom kraftleverandør, netteier og abonnent.

Prototypen benytter formelle beskrivelsesteknikker (UML), i tråd med åpen EDI-referansemodell. Selve utviklingen av prototypen er gjort ved bruk av CORBA, Java og Internett-teknologi. De viktigste målene har vært:
· å få erfaringer med ny og relevant teknologi for etablering av elektronisk handelsløsninger
· å få erfaringer med formelle beskrivelsesteknikker, samt erfare hvordan en kan utvikle systemer som gjenspeiler de formelle beskrivelsene
Erfaringenen er samlet i NR notatet An Open-EDI Prototype Based on UML, Corba and Java , skrevet av Anund Lie.

 

Innholdsansvarlig: Per Myrseth (per.myrseth@nr.no

Sist oppdatert 4. november 1998